Spatial distribution characteristics of the prevalence of advanced schistosomiasis and seroprevalence of anti⁃Schistosoma antibody in Hunan Province in 2020
ZHOU Yu, TANG Ling, TONG Yixin, HUANG Junhui, WANG Jiamin, ZHANG Yue, JIANG Honglin, XU Ning, GONG Yanfeng, YIN Jiangfan, JIANG Qingwu, ZHOU Jie, ZHOU Yibiao
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (5): 444 -450 .