Chin J Schisto Control ›› 2009, Vol. 21 ›› Issue (6): 525-527.

Previous Articles     Next Articles

Schistosomiasis endemic situation in Fujian Province from 2003 to 2008

Li Li-sha, Zhang Rong-yan, Cheng You-zhu, Lin Chen-xin, Chen Bao-jian, Fang Yan-yan, Lin Kai-qian, Jiang Dian-wei, Lin Jin-xiang   

  1. Fujian Provincial Center for Disease Control and Prevention, Fuzhou 350001, China
  • Online:2009-12-15 Published:2010-01-18

2003~2008年福建省血吸虫病疫情分析

 李莉莎, 张榕燕, 程由注, 林陈鑫, 陈宝建, 方彦炎, 林开铅, 江典伟, 林金祥   

  1. 福建省疾病预防控制中心(福州 350001)
  • 作者简介:李莉莎|女|副主任技师。研究方向:寄生虫病控制

Key words: Schistosomiasis, Surveillance, Residual snail, Fujian Province

关键词: 血吸虫病, 监测, 残存钉螺, 福建省

CLC Number: