Interpretation of Detection and identification standard of hookworm—Hookworm larvae coproculture techniques (WS/T 791—2021)
DENG Yan, JIANG Tiantian, CHEN Weiqi, ZHANG Yalan, ZHANG Hongwei, ZHAO Dongyang
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (3): 279 -281,285 .