Optimization of the medium and fermentation condition for the Penicillium aurantiocandidum Z12 strain with molluscicidal actions against Oncomelania hupensis
XIONG Ying, XU Ning, HUANG Junhui, WANG Jiamin, WANG Zhengzhong, JIANG Honglin, TONG Yixin, YIN Jiangfan, GONG Yanfeng, JIANG Qingwu, ZHOU Yibiao
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (2): 137 .