Proteomics and its application in schistosome
QU Guo-Li, TAO Yong-Hui, LIANG You-Sheng
Chin J Schisto Control . 2009, (6): 559 -562 .